Algemene voowaarden Pistache Webshop
Ten behoeve van leveringen aan de consument

Artikel 1 – Bedrijfsgegevens
Pistache Zwolle B.V. staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel in Zwolle onder kvk-nummer 63708019. Het BTW-nummer is NL855364555B01. Voor vragen kun je contact opnemen door middel van mail naar info@pistache-zwolle.nl

Artikel 2 – Definities
Pistache Zwolle is de gebruiker van deze Algemene Voorwaarden en exploitant van de Pistache webshop. Consument is de natuurlijk persoon die zaken van Pistache afneemt en daarbij niet handelt in de uitoefening van beroep en bedrijf. De overeenkomst geldt tot het moment van levering.

Artikel 3 – Algemeen
Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Pistache en consument van Pistache webshop. Eventuele afwijkingen op deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk overeen zijn gekomen. De toepasselijkheid van eventuele andere voorwaarden van consument worden uitdrukkelijk van de hand gewezen. Indien één of meerdere bepalingen van deze Algemene Voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden blijven de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden volledig van toepassing. Indien één of meer van de bepalingen van onderhavige algemene voorwaarden of enige andere overeenkomst met Pistache in strijd mochten zijn met een dwingende wetsbepaling of enig toepasselijke rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door Pistache vast te stellen nieuwe, rechtens toelaatbare en vergelijkbare bepaling.

Artikel 4 – Prijzen & Betaalwijze
Alle prijzen worden vermeld in Euro`s inclusief BTW en exclusief verzendkosten. Verzendkosten zijn voor rekening van de consument. Pistache heeft het recht haar verkoopprijzen te wijzigen, wanneer dit naar haar oordeel van toepassing is. Bij het plaatsen van een bestelling worden de verzendkosten afzonderlijk op de factuur in rekening gebracht. Via Pistache webshop kan de factuur alleen vooraf worden betaald via de aangeboden online betaalmethoden. Na ontvangst van de betaling wordt door Pistache overgegaan tot verzending van de bestelling.

Artikel 5 – Verkrijgbaarheid producten / levertijd
Indien alle producten van een bestelling voorradig zijn en de verzending binnen Nederland is zal de bestelling binnen twee (2) werkdagen worden uitgeleverd.
Mochten artikelen niet op voorraad zijn dan zal je binnen twee (2) werkdagen worden geïnformeerd over aangepaste leverdatum en eventuele deelleveringen.
Indien een (deel)levering niet binnen zeven (7) werkdagen kan geschieden zal de bestelling automatisch worden geannuleerd en zal de consument hiervan onverwijld per e-mail op de hoogte worden gesteld. Indien de (deel)levering is geannuleerd ontvangt de consument binnen zeven (7) werkdagen zijn aankoopbedrag retour.

Artikel 6 – Wijze van verzending
Alle leveringen worden verzonden middels PostNL. Het risico van beschadiging of verlies tijdens het transport is voor rekening van de consument.

Artikel 7 – Zichttermijn en herroepingsrecht
Voor bestellingen gedaan via de webshop geldt een zichttermijn. De zichttermijn is veertien (14) kalender dagen. Dit betekent dat de consument zich binnen veertien (14) kalender dagen na ontvangst van de artikelen mag bedenken en de overeenkomst zonder opgaaf van reden mag verbreken. Voor de verbruiksgoederen geldt dat deze in de originele, ongeopende en onbeschadigde verpakking dienen te worden aangeleverd, bij de goederen dienen de pakbon/factuur, NAW gegevens en het rekeningnummer te worden ingesloten.
Stuur de artikelen naar:
Pistache
Eiland 12
8011 XR Zwolle
Aldus en binnen deze termijn retour gezonden artikelen worden volledig vergoed door Pistache. Terugbetaling naar aanleiding van een retourzending gebeurt na ontvangst van de bestelling binnen veertien (14) kalender dagen op het door de consument aangegeven rekeningnummer. De portokosten voor de retourzending komen voor rekening van de consument.

Artikel 8 – Garantie
Pistache garandeert dat haar producten met de grootste zorg zijn bereid uit enkel de beste ingrediënten. Mocht er desondanks iets niet goed zijn aan het product dan kan je het restant in de originele verpakking aan Pistache retourzenden naar:
Pistache
Eiland 12
8011 XR Zwolle
Vermeldt daarbij duidelijk wat de klacht is. Indien de klacht terecht wordt bevonden ontvang je kosteloos een vervangend product. Een eventuele vergoeding van schade als gevolg van het niet voldoen aan de specificaties van een product beperkt zich te allen tijde tot de waarde van het vervangende product. Pistache sluit elke schade uit welke direct of indirect voortvloeit uit het (onjuist) gebruik van haar producten.

Artikel 9 – Privacy
Pistache neemt grote zorgvuldigheid in acht bij het hanteren van persoonsgegevens conform het hierover bepaalde in de Nederlandse wet- en regelgeving. Alle informatie welke Pistache ter beschikking komt in het kader van de website of de webshop wordt enkel en alleen gebruikt ten behoeve van het doel waarvoor de consument deze informatie heeft verschaft. Persoonlijke informatie van de consument wordt nimmer ter beschikking gesteld aan derden, anders dan het bevoegd gezag.

Artikel 10 – Geschillen
Op alle transacties die via de website of de webshop tot stand komen is enkel het Nederlands Recht van toepassing. Enkel de Algemene Voorwaarden van Pistache zijn van toepassing op aankopen via deze website. Klachten over producten of over de dienstverlening worden binnen dertig (30) kalender dagen na ontvangst beantwoord.

Prijswijzigingen en publicatiefouten nadrukkelijk voorbehouden.